Вказiвки для авторiв

ДО УВАГИ АВТОРІВ!

Редакція наукового фахового журналу ЛНАУ „Аграрна економіка” (ISSN 2313-3627; е-ISSN 2523-4978) запрошує авторів до публікації статтей по результатах своїх наукових досліджень у чергових номерах журналу.  

До друку приймаються лише раніше не опубліковані матеріали, авторами яких є вчені з науковими ступенями. Аспіранти і здобувачі можуть подавати статті у співавторстві із своїми науковими керівниками.

Завантажити вимоги до оформлення статтей у форматі .pdf

Стаття повинна бути подана у форматі MS Word 97-2003 (doc) або (rtf) українською, англійською чи польською мовами та видрукувана на папері формату А4, кеглем 14, через 1,5 інтервалу, шрифтом Times New Roman, поля: по 2,5 см. Після рецензування та редагування стаття може бути опублікована , за бажанням автора, на українській, англійській або польській мові.

Загальний обсяг наукової статті не повинен бути меншим 10 сторінок. Статтю підписують всі автори, до неї додають інформацію про авторів (адреса, місце роботи, посада, контактні телефони, електронна пошта).

Подаючи статтю до друку,  автори тим самим дають згоду на збір і обробку їх персональних даних з метою включення їх в базу даних відповідно до Закону України № 2297-VІ "Про захист персональних даних” від 01.06.2010. Імена та електронні адреси, які вказуються авторами, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.

На першій сторінці друкують:

v    індекс УДК (вирівнювання по лівому краю, курсив);

v    назву статті (великими літерами, вирівнювання по лівому краю, напівжирний шрифт);

v    ініціали та прізвища авторів (співавторів), науковий ступінь, вчене звання (вирівнювання по лівому краю, курсив);

v    повну назву установи, де працює автор (вирівнювання по лівому краю, курсив);

v    текст статті.

У тексті статті обов’язкові рубрики: постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій, постановка завдання, методика дослідження та матеріали, виклад основних результатів, висновки та перспективи подальших наукових пошуків, бібліографічний список.

У рубриці «постановка проблеми» слід зформулювати саму проблему, її зміст, актуальність і важливість її вирішення.

У рубриці «аналіз останніх досліджень і публікацій» потрібно не просто перерахувати прізвища вчених, що займаються даною проблемою, а реально проаналізувати стан опрацювання цієї проблеми у їх працях та зробити відповідне підсумування – що залишається не до кінця або взагалі не дослідженим, що формує широке поле для продовження досліджень в руслі даної проблеми тощо.

У рубриці «постановка завдання» слід конкретно і чітко сформулювати суть завдання даної статті (типу: «завданням даної статті є представлення головних результатів дослідження…(вказати, якої проблеми), а також верифікація робочої гіпотези (гіпотез), суть якої полягає у тому, що…»).

У рубриці «методика дослідження та матеріали» потрібно представити методику дослідження, використану в ході його здійснення. При цьому не потрібно здійснювати опис загальновідомих методів дослідження (типу групування, кореляційного аналізу тощо), а показати конкретно, за допомогою якого методу і що саме було досліджено. Більш детального опису потребують оригінальні авторські методичні підходи. В цій рубриці також слд вказати використану інформаційну базу, можливо (якщо це є важливим) – які саме цікаві дані були опрацьовані.

У рубриці «виклад основних результатів» послідовно і логічно звязно представляються основні одержані в ході дослідження результати, при цьому використані у статті результати подібних досліджень інших вчених обовязково повинні мати посилання на джерела інформації. Допускається і навіть вітається викладення дискусійних моментів щодо одержаних результатів.

У рубриці «висновки та перспективи подальших наукових пошуків»  в логічній послідовності подаються пронумеровані по порядку основні висновки щодо результатів досліджень, констатується стан верифікації прийнятої робочої гіпотези, формулюються перспективи найближчих досліджень в плані продовження вичення шляхів вирішення проблеми.

Бібліографічний список (не менше, ніж 10 позицій, з обов’язковими посиланнями у тексті) має бути оформлений за відповідними вимогами на рівні HARVARD REFERENCING STYLE (див. Додаток)

Після бібліографічного списку подається розширена анотація на українській, російській та англійській мовах у вигляді реферату, який має включати не менше 1800 знаків і включати прізвище і ініціали автора, назву статті, проблематику, робочу гіпотезу (без виділення рубрик в тексті), ключові слова.

Ілюстративний матеріал має бути виконаний в електронному вигляді і заверстаний у текст статті, а також відповідати таким вимогам: його обсяг не має перевищувати третини статті; математичні формули мають бути оформлені у програмі Microsoft Equation, що функціонує в межах текстового редактора Microsoft Word; фотографії слід надсилати у формі відредагованого і сформатованого графічного файлу.

Редакція залишає за собою право скорочувати і виправляти статті. Надіслані матеріали не повертають. Статті, які, на думку редакції, не матимуть належного наукового фахового рівня, до друку не допускаються.

Назва електронного файлу має відповідати прізвищу автора і року (наприклад: Петренко 2014. doc, Петренко 2014. rtf).

До редакції подається електронний варіант статті для попереднього розгляду на предмет відповідності тематиці і вимогам журналу.

Рецензування статей організовується редакцією журналу у незалежних рецензентів.

При одержанні двох позитивних рецензій до редакції надсилається паперовий пакет документів:

  • заявка;
  • примірник статті у роздрукованому варіанті, підписаний на останньому аркуші автором (співавторами);
  • експертний висновок про можливість відкритої публікації поданої статті;
  • витяг із протоколу засідання кафедри (відділу) з рекомендацією статті для друку;

додатково подається в електронному вигляді повна стаття, перекладена на  англійську мову для розміщення на веб-сторінці журналу (згідно наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.10.2012 за № 1111, п. 2.9 “Про обов’язкову наявність статей англійською мовою на веб-сторінці видання” та вимог міжнародних номенклатурно-метричних баз наукових видань). Переклад бібліографічного списку  повинен бути не алфавітний, а змістовний (повний).

Статті, перекладені за допомогою “GOOGLE”, до уваги не приймаються.

Статті, оформлення яких не відповідає наведеним вимогам, не розглядаються на предмет їх опублікування. Матеріали, оформлені з відхиленням від зазначених вимог, редколегія не розглядає.

Остаточне рішення про публікацію ухвалюється Редакційною колегією, яка також залишає за собою право на додаткове рецензування, редагування і відхилення статей.

Про суму оплати за друк автор повідомляється після формування повного тому журналу, оскільки вона залежить від загального обсягу поданих статей і фактичної ціни на папір та інші матеріали.

Автору (авторам) статті надсилається один авторський примірник журналу. За необхідності додаткові примірники можна буде одержати за додаткову оплату.

Адреса редакції:

Кафедра економіки , вул. В. Великого, 1, Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни, Жовківський район, Львівська область, 80381.

Контактний телефон:

8 (032) 22-42-936 (Черевко Георгій Владиславович – головний редактор)

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ДОДАТОК (HARVARDREFERENCINGSTYLE)

 

Вимоги до цитування та оформлення

 списків використаних джерел

У НАУКОВОМУ ЖУРНАЛІ «АГРАРНА ЕКОНОМІКА»

Відповідно до наказу МОН України № 40 від 12.01.2017 року бібліографічний опис у списку використаних джерел можна оформляти з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні  положення та правила складання» або одним зі стилів, віднесених до рекомендованого переліку стилів оформлення списку наукових публікацій.

Бібліографічний опис використаного джерела може обмежуватися обов’язковою інформацією, необхідною для однозначної ідентифікації цього джерела.

У науковому журналі «Аграрна економіка» для оформлення бібліографічного опису вибрано ГАРВАРДСЬКИЙ СТИЛЬ (HARVARDREFERENCINGSTYLE). При цьому критеріями вибору такого стилю стало максимальне спрощення бібліографічного оформлення та максимальне підвищення рівня упізнавання журналу міжнародними науково-метричними базами.

Гарвардський стиль передбачає використання покликань у тексті праці щоразу, коли цитують джерело (парафраз, цитата всередині рядка, блокова цитата). Внутрішньотекстове покликання містить інформацію про: автора праці, дату публікації, сторінковий інтервал (якщо наведена пряма цитата або перефразована конкретна інформація з джерела).

Оформлення цитат у тексті

Парафраз  – не береться в лапки.

Цитата всередині речення (до 50 слів) – береться у подвійні лапки («…»).

Наприклад, Виготський (1991, с.11) наголошував, що «всюди розвиток особистості дитини виявляється як функція від розвитку її колективної поведінки».

Блокова цитата (50 слів і більше) – для виділення цитати її беруть у лапки та наводять у тексті з відступом зліва для всієї цитати.

Позначення цитування ставиться після цитати за крапкою.

Приклад:

«Outside the UK, the BBC World Service has provided services by direct broadcasting and re-transmission contracts by sound radio since the inauguration of the BBC Empire Service in December 1932, and more recently by television and online. Though sharing some of the facilities of the domestic services, particularly for news and current affairs output, the World Service has a separate Managing Director, and its operating costs have historically been funded mainly by direct grants from the UK government. These grants were determined independently of the domestic license fee. A recent spending review has announced plans for the funding for the world service to be drawn from the domestic license fee». (Jones, 1967, p.27)

Позначення цитувань у тексті:

1) якщо прізвище автора цитованої праці відсутнє у тексті, його зазначають у  дужках в кінці речення перед крапкою або за логікою речення.

Наприклад:  (Хомський, 1972, с. 97-98); (Ганзен, 1984).

2) якщо автор цитованої праці згадується в тексті, рік публікації ставиться у дужках після прізвища автора або після цитованого уривка, якщо це пряма цитата.

Наприклад: Ушакова (2011); Гвоздєв (1961, с. 374); Гвоздєв, «…» (1961, с. 374).

Окремі випадки внутрішньотекстових посилань:

-          праця двох авторів: (Коваль та Швець, 2012);

-          праця трьох авторів (Куций, Швець та Мельник, 2013);

-          праця чотирьох авторів (Залізний та ін., 1998);

-          праця від організації (Всесвітня організація з охорони здоровя, 2016), у наступних покликаннях – (ВООЗ, 2016);

-          праця без автора  – за першого згадування – повна назва праці, далі – скорочено

-          праця за редакцією (Тимошенко ред., 2015);

-          праці одного автора за різні роки (Абгарян, 2007;2010);

-          праці одного автора за один рік (Коц, 2007а; 2007b);

-          праці різних авторів за різні роки (Луговий і Велет (2001); Шрайк (1999); Гудзь та ін. (1997).

Упорядкування списку використаних джерел

Список використаних джерел розміщується в кінці праці. Він надає інформацію, необхідну для того, щоб знайти й отримати будь-яке джерело, процитоване в тексті документа. Кожне джерело, процитоване в праці має з'явитися у списку використаних джерел. Так само кожен запис у списку використаних джерел має бути згаданим у тексті праці.

Джерела в списку не нумеруються, а організовуються в алфавітному порядку за прізвищами авторів і в хронологічному порядку, коли робляться посилання на більш ніж одну працю одного автора (за роком публікації, починаючи з найбільш раннього).

Якщо зустрічаються праці одного автора, опубліковані в один і той самий рік, в бібліографічному списку вони розміщуються в алфавітному порядку, виходячи із назв праць; до року публікації в такому разі приєднується мала латинська літера a, b, c… .

Наприклад:

Вашуленко, МС 2006а, Рідна мова, Освіта, Київ.

Вашуленко, МС 2006b, Українська мова і мовлення в початковій школі, Освіта, Київ.

За наявності кількох праць одного року публікації зі спільним першим автором у списку спершу ставиться посилання з меншою кількістю авторів.

Правила бібліографічного опису для списку використаних джерел

Книга

Автор – фізична особа:

Ahmed, T. and Meehan, N. 2012. Advanced reservoir management and engineering. 2nd ed. Amsterdam: Gulf Professional Publishing.

Григоренко, П., Томак, М. та Тисячна Н. 2013. Приховування історичної правди. 2-ге вид. Київ: Українська прес-група.

Автор – організація:

Royal College of Nursing, 2006. Children in the Community. London: RCN.

Інститут світової економіки та міжнародних відносин, 2012. Держава в економіці Японії. Київ: Наука.

Без автора:

Collins German-English Dictionary, 1993. 2nd edn. Stuttgart: Klett.

Основи менеджменту, 2016. Київ: Наукова думка.

Без автора за редакцією:

Silverman, D.F. and Propp, K.K. eds., 1990. The active interview. Beverly Hills, CA: Sage.

Савченко, А.Г. ред., 2011. Національна економіка. Київ: КНЕУ.

Savchenko, A.H. red., 2011. Natsionalna ekonomika. Kyiv: KNEU.

Переклад:

Canetti, E., 2001. The voices of Marrakesh: a record of a visit. Translated from German by J.A. Underwood. San Francisco: Arion.

Драйден, Г. та Вос, Дж., 2005. Революція в навчанні. Переклад з англійської М. Олійник. Львів: Літопис.

Розділ книги за редакцією:

Smith, J., 1975. A source of information. In: W. Jones, ed. 2000. One hundred and one ways to find information about health. Oxford: Oxford University Press. Ch.2.

Лосик, Г.В., 2001. Психологическая концепция моторной теории восприятия речи. В: Т.Н. Ушакова и Н.В. Уфимцева, ред. Детская речь: психолингвистические исследования. Москва: Per Se. с.9-22.

Стаття

Стаття зі журналу (друкованого):

Perry, C., 2001. What health care assistants know about clean hands. Nursing Times, 97(22), pp.63-64.

Пилипчук, В.П., Данніков, О.В. та Ямчинська, А.С., 2009. Впровадження інноваційних продуктів та розвиток ринку FMCG. Економічний вісник НТУУ «КПІ», 6, с.294-301.

Стаття зі журналу електронного:

Downing, S., 2010. Social control in a subculture of piracy, Journal of Criminal Justice and Popular Culture, [online] 17(1), pp.77-123. Available at: <http://www.albany.edu/scj/jcjpc/vol17is1/Downing7_3.pdf> [Accessed 10 October 2012].

Іщенко, Н.Г. та Тєлєгіна, К.І., 2014. Рекламний текст як форма соціального впливу. Новітня освіта, [online] 1, с.30-35. Доступно: <http://ae.fl.kpi.ua/article/view/29265> [Дата звернення 11 Лютий 2016].

Стаття з газети:

Slapper, G., 2005. Corporate manslaughter: new issues for lawyers. The Times, 3 Sep. p.4b.

Новак, О., 2014. Літературна весна в Київській політехніці. Київський Політехнік, 5 Черв., c. 4a.

Дисертація

Fisher, C. W., 2008. The legacy of leadership – a study of leadership influence within a single organisation. D.Ed. University of Sheffield.

Сегол, Р.І., 2010. Редагування перекладу текстів англомовних телесеріалів. Кандидат наук. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут».

Матеріали конференцій, семінарів

Brown, J., 2005. Evaluating surveys of transparent governance. In: UNDESA (United Nations Department of Economic and Social Affairs), 6th Global forum on reinventing government: towards participatory and transparent governance. Seoul, Republic of Korea, 24-27 May 2005. New York: United Nations.

Макаренко П.Д., 2014. Бібліотека та інтелектуальна власність. В: Н.П. Пасмор, ред., Імперативи розвитку електронних бібліотек: pro et contra.: Міжнародна веб-конференція. Харків, Україна, 27 Березень 2014. Харків: б.в.

Патент

Leonard, Y., Super Sports Limited. 2008. Tin can manufacture and method of sealing. Canada. Pat. 12,789,675.

Мацко, Г.К., 1999. Вічний двигун. Україна. Пат. 26933.

Стандарт

International Standards Office, 1998. ISO 690 – 2 Information and documentation: Bibliographical references: Electronic documents. Geneva: ISO.

Держспоживстандарт України, 2006. ДСТУ ISO 7000:2004 Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд. Київ: Держспоживстандарт України.

Звіт з науково-дослідної роботи

Burgio-Ficca, C. 2013. IBISWorld Industry Report G4241. Sport and camping equipment retailing in Australia, IBISWorld, viewed 26 August 2013.

Нелін, Є. 2011. № 2332-п. Високовибірні резонансно-тунельні кристалоподібні пристрої обробки сигналів. НТУУ "КПІ", переглянуто 26 Червень 2012.

Вебсайт

Foundation for Economic Education (FEE), 2014. England’s Whetstone named FEE’s first “Blinking Lights” award recipient. [online] Available at: <http://www.fee.org/publications/detail/englands-whetstone-named-fees-first-blinking-lights-award-recipient> [Accessed 16 July 2014]

Книжкова палата України імені Івана Федорова, 2016. Видавнича діяльність. [online] (Останнє оновлення 29 Січень 2016) Доступно: <http://www.ukrbook.net/vydav_dil.html> [Дата звернення 10 Лютий 2016].

Завантажити вимоги до оформлення статтей у форматі .pdf

*Вимоги розроблено за виданням: Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах: методичні рекомендації, Київ, 2016.

е-ISSN 2523-4978