Про журнал

АГРАРНА ЕКОНОМІКА

Сердечно вітаємо на Інтернетовій сторінці журналу «Аграрна економіка» (ISSN 2313-3627; е-ISSN 2523-4978)!

Науковий журнал Аграрна економіка (AGRARNA EKONOMIKA) заснований у 2007 році Львівським національним аграрним університетом.

Журнал включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з економіки (Бюлетень ВАК України, 2011 р., № 4, с. 2) Постанова Президії ВАК України від 23.02.2011 р. № 1-05/2. Поновлений у переліку наукових фахових видань Наказом МОН від 07.10.2016 р. №1222

Свідоцтво про державну реєстрацію :ЛВ № 795/48 від 22.01.2007 р., КВ №17709-6559ПР від 28.04.2011 р. 

Віднесений до категорії "Б" у Переліку наукових фахових видань України (Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 р. № 409).

Журнал входить до міжнародних наукометричних баз і каталогів наукових
видань:

  • Index Copernicus, індекс цитування – 2, ICV 2018 – 69,20
  • Google Scholar
  • Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського

Аграрна економіка – це видання економічного факультету Львівського національного аграрного університету, яке охоплює кільканадцять рубрик у відповідності із найбільш актуальними проблемами розвитку аграрного сектору економіки:

1. АГРАРНА ПОЛІТИКА: ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

AGRARIAN POLICY: GOVERNMENTAL REGULATION
2. АГРОПРОДОВОЛЬЧІ РИНКИ AGRIFOOD MARKETS
3. ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ І ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЛІ LAND RELATIONS AND LAND EMPLOYMENT
4. ІННОВАЦІЇ ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ INNOVATIONS AND INNOVATIVE ACTIVITY
5. ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ В АГРАРНОМУ БІЗНЕСІ ECONOMICAL RELATIONS IN AGRARIAN BUSINESS
6. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ECONOMY OF NATURE EMPLOYMENT
7. MАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АПК MARKETING PROVIDING OF AGRIINDUSTRIAL COMPLEX
8. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ SOCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT OF RURAL AREAS
9. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ AGRICULTURE: STATE AND DEVELOPMENT PROSPECTS
10. СТОРІНКИ АГРАРНОЇ ІСТОРІЇ AGRARIAN HISTORY PAGES
11. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ THEORY AND METHODICS OF SCIENTIFIC INVESTIGATIONS
12. ЧИННИКИ РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ AGRARIAN ECONOMY DEVELOPMENT FACTORS
13. АКАДЕМІЧНЕ ЖИТТЯ ACADEMIC LIFE
14. КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ CRITICISM AND BIBLIOGRAPHY

Журнал заснований з ініціативи викладачів і видається під патронатом Ректора ЛНАУ академіка НААН України В.В.Снітинського. Високий рівень заангажованості наукової спільноти та декана економічного факультету Я.С.Янишина в підвищення наукового, видавничого та мериторичного рівня всіх рубрик журналу за всемірного сприяння Редакційної ради та Редакційної колегії сприяло тому, що журнал уже здобув гідне місце в науковому та академічному середовищі. Маючи високий рівень якості вміщених у ньому публікацій, у 2014 році журнал був внесений до Міжнародного реєстру наукових періодичних видань і одержав відповідний штрих-код та індекс ISSN 2313-3627.

У журналі друкуються статті на українській, польській та англійській мові. Наукова та Редакційна ради журналу у прагненні про підвищення рангу видання звертають увагу як на мериторичний зміст статей, їх науковий рівень, так і на старанність їх опрацювання. Детальні директиви і вимоги щодо написання і оформлення статей можна знайти у закладках «Процедура рецензування» та «Вказівки для авторів».

Всі номери журналу «Аграрна економіка» є доступні у електронній формі на сторінці «Архів номерів».

З часу заснування журнал є щоквартальним. Авторів статей просимо взяти до уваги потребу в цитованих бібліографічних позиціях посилатись на статті з попередніх публікацій у «Аграрній економіці» на подібні теми. Звертаємо також увагу на необхідність особливо уважного підходу до формування ключових слів та анотацій, оскільки вони розсилаються у сотні бібліотек з цілого світу, що потребує старанного перекладу на англійську мову.

Головний редактор журналу:

Яців Ігор – доктор економічних наук, доцент, Львівський національний аграрний університет

Члени редколегії:

Черевко Георгій, доктор економічних наук, професор, Львівський національний аграрний університет, заступник головного редактора;

Барвіньська-Малайовіч Анна, доктор наук, професор, Жешувський університет (Республіка Польща);

Гнатишин Людмила, доктор економічних наук, доцент, Львівський національний аграрний університет;

Гринкевич Світлана, доктор економічних наук, професор, Львівський національний аграрний університет;

Гринчук Юлія, доктор економічних наук, професор, Білоцерківський національний аграрний університет;

Губені Юрій, доктор економічних наук, професор, Львівський національний аграрний університет;

Калина Тетяна, доктор економічних наук, професор, Одеська державна академія будівництва та архітектури;

Клокар Олег, доктор економічних наук, доцент, Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»;

Курильців Роман, доктор економічних наук, професор, Львівський національний аграрний університет;

Колодійчук Володимир, доктор економічних наук, професор, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького;

Матвіїшин Євген, доктор економічних наук, доцент, Львівський регіональний інститут Національної академії державного управління при Президентові України;

Павляк Кароліна, доктор наук, професор, Познанський університет природничих наук (Республіка Польща);

Петришин Людмила, доктор економічних наук, доцент, Львівський національний аграрний університет;

Ступень Михайло, доктор економічних наук, професор, Львівський національний аграрний університет;

Шеленко Діана, кандидат економічних наук, доцент, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;

Шиманьська Ельжбєта Ядвіга, доктор наук, професор, Варшавський університет природничих наук (Республіка Польща);

Янишин Ярослав, кандидат економічних наук, доцент, Львівський національний аграрний університет;

Стойко Наталія, кандидат економічних наук, доцент, Львівський національний аграрний університет, відповідальний секретар журналу.

 

Editor-in-chief:

Yatsiv IhorDoctor of Economics, assistant professor, Lviv National Agrarian University

Editorial board:

Cherevko Heorhii, Doctor of Economics, professor, Lviv National Agrarian University, deputy editor-in-chief of the Journal;

Barvinska-Malaiovich Anna, Doctor of Economics, professor, University of Rzeszow (Republic of Poland);

Hnatyshyn Liudmyla, Doctor of Economics, assistant professor, Lviv National Agrarian University;

Hrynkevych Svitlana, Doctor of Economics, professor, Lviv National Agrarian University;

Hrynchuk Yuliia, Doctor of Economics, professor, Bila Tserkva National Agrarian University;

Hubeni Yurii, Doctor of Economics, professor, Lviv National Agrarian University;

Kalyna Tetiana, Doctor of Economics, professor, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture;

Klokar Oleh, Doctor of Economics, assistant professor, Bila Tserkva Institute of Continuous Education of State Higher Educational Institution “University of Educational Management”;

Kuryltsiv Roman, Doctor of Economics, professor, Lviv National Agrarian University;

Kolodiichuk Volodymyr, Doctor of Economics, professor, Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv;

Matviishyn Yevhen, Doctor of Economics, assistant professor, Lviv Regional Institute for Public Administration of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine;

Pavliak Karolina, Doctor of Economics, professor, University of Life Sciences in Poznan (Republic of Poland);

Petryshyn Liudmyla, Doctor of Economics, assistant professor, Lviv National Agrarian University;

Stupen Mykhailo, Doctor of Economics, professor, Lviv National Agrarian University;

Shelenko Diana, Candidate of Economics (PhD), assistant professor, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University;

Shymanska Elzhbieta Yadviha, Doctor of Economics, professor, Warsaw University of Life Sciences (Republic of Poland);

Yanyshyn Yaroslav, Candidate of Economics (PhD), assistant professor, Lviv National Agrarian University;

Stoiko Nataliia, Candidate of Economics (PhD), assistant professor, Lviv National Agrarian University, executive secretary of the Journal.

 

Статті для опублікування слід надсилати на електронну адресу: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Запрошуємо до співпраці!

З повагою,
Ігор Яців
Головний редактор журналу «Аграрна економіка»